תנאי שימוש

מדיניות פרטיות
האתר Go-local   מחויבת לשמור ומתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת https://www.go-local.co.il/  (להלן: “האתר”).

תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן בו משתמשת הנהלת האתר במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו (להלן “מדיניות הפרטיות”).
מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מידע שנאסף במהלך שימושך באתר
בעת השימוש שלך באתר, תאסוף הנהלת האתר מידע על נוהגיך באתר, לרבות תוכן שיצרת או טענת לאתר, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, הנהלת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

מסירת פרטים לאתר
בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, כגון: שליחת קורות חיים, יתועדו פרטיך. במדורים ובשירותים נוספים באתר, לדוגמה בדף “צור קשר”, תתבקש למסור פרטים אישיים, לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ומידע בנוגע לנושא הפנייה שלך. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של פנייתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך.

חלקים מסוימים באתר מפנים לאתרים חיצוניים שאינם בשליטת הנהלת האתר, שים לב כי הנהלת האתר אינה מנהלת את האתרים האלה וכי שימושך בהם כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם. בכל מקרה, הנהלת האתר אינה אחראית לשימוש שתעשה באתרים החיצוניים.

השימוש במידע
הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו ברישומי הנהלת האתר ויעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

 •  כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם עלון מידע מקוון בדבר שירותיו ותכניו של האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך שימושך באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;
 • ליצירת הקשר אתך הנהלת האתר סבורה שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;

מסירת מידע לצד שלישי
הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:

 •  בקשה ואישור שלך לשליחת קורות החיים שלך למעסיק שפרסם משרה באתר;
 •  רישום לקורסים ו/ או סדנאות שנעשות בשיתופי פעולה בין גופים שונים;
 • עזרה בפתרון חסמים ליזמים מול גופי הרישוי השונים;
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ובכלל זה לצורך משלוח עלון המידע המקוון המופץ על ידי הנהלת האתר
 • אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי הנהלת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר
 • בכל מקרה הנהלת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים הנהלת האתר, כדוגמת עסקים נוספים שבשליטתה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים הנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;

יובהר כי הנהלת האתר לא תעביר לאדם, גוף ציבורי או חברה אחרים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו או בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.

Cookies
באתר נעשה שימוש ב’עוגיות’ ( Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

‘עוגיות’ (Cookies)  הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies,  תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.

הסרה ומחיקה של מידע אישי מרישומי האתר
אם ברצונך למחוק מרישומי האתר מידע אישי מזהה שלך, תוכל לפנות  אל הנהלת האתר בכתובת המייל: info@go-local.co.il . הנהלת האתר תודיע לך אם בקשתך אושרה. הנהלת האתר רשאית לא לאשר את בקשתך, למשל, אם היא סבורה כי מחיקת המידע עלולה לסכן את פעילותו התקינה של האתר והשירותים הכלולים בו, או לפגוע במשתמשים אחרים. בכל מקרה, הנהלת האתר תהא רשאית לשמור כל מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי, שיווק וכד’.

אבטחת מידע
הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, ואולם אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות
הנהלת האתר רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

אפריל 2020 כל הזכויות שמורות https://www.go-local.co.il/

תקנון האתר

השימוש באתר של  https://www.go-local.co.il/  (“החברה”) כפוף לכללים המפורטים מסמך זה (להלן: “התקנון”). בכניסה לאתר ובשימוש בו הינך מסכים ומאשר את התנאים המפורטים לעיל.
אין החברה (לרבות עובדיה, מנהליה ובעלי החברה והאתר) אחראית על פרסום לא הולם באתר, פרסום שהועבר ע”י לקוחות החברה וגולשים אנונימיים.

תקנון האתר נערך בלשון זכר ואולם הוא מופנה לנשים וגברים כאחד. 

התכנים המופיעים באתר

 1.  האתר הנו אתר תוכן מסוג “אינדקס עסקים מקומי” הפועל ברשת האינטרנט. התכנים באתר כוללים פרטים עודות עסקים שונים באזור עמק חפר והסביבה, פורום עסקים, חדשות מקומיות, פורטל דרושים ועדכונים.
        להנהלת האתר והחברה שיקול הדעת הבלעדי להחליט על התכנים שיוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
  2.    הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים המוצגים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
  3.    הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר https://www.go-local.co.il/ על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.

מידע הנמסר ע”י הגולשים

 1.  המידע הנמסר לפרסום באתר יהיה על פי רוב חשוף לכל משתמשי האינטרנט. יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת מייל או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות בעקבות השימוש באתר או פרסום פרטים אישיים.
  5.    יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע שמפרסמים משתמשים באתר, לרבות בתגובות לכתבות וחדשות, הודעות בפורומים השונים, או בכל מדור אחר. המידע אינו מתפרסם מטעמה של הנהלת האתר, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו.
  כל מידע המופיע באתר, בין אם המדובר במידע מקצועי ובין אם בכל מידע אחר, אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע מתאימים.

מידע האסור בפרסום  

בכניסה לאתר, בפרסום בו ובשימוש בו הגולשים מתחייבים:
6.    להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני או מעליב.
7.    להימנע מהצפת פורומים בהודעות סרק, דואר זבל והודעות מסחריות.
8.    לא לכלול בתכנים המועלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, תמונות ללא זכויות יוצרים והפרת זכויות יוצרים על כל יצירה שהיא, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.

 1. לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
  10.    לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
  11    לא לפרסם פרטים אישים של גולשים או מספר טלפון.

פרסומות

 1.  האתר כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של המפרסמים בלבד. אין הנהלת האתר אחראית על תוכן הפרסום והמידע המסחרי של המפרסמים השונים, לרבות באנרים, ביג באנרים, אתרי אינטרנט, אתרי מידע או תוכן שיווקי.
  13.    האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. אין החברה אחראית על אמיתות הפרסום או על טיב השירות והמוצרים אותם מוכרים המפרסמים.
  14.    פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1.  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר,  לרבות שם האתר והחברה, סימנים מסחריים ועיצוב האתר שייכים להנהלת האתר בלבד ומוגנים בזכויות יוצרים.
  16.    סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד
  17.    כל מסירת מידע המיועד לפרסום באתר יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.

אחריות הנהלת האתר

 1.  השירותים והמידע הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם ( as is). לא ניתן להתאימם לצרכיו של הגולש. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.
  19.    הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או להודעות שיפורסמו באתר תהיה היענות. הנהלת האתר מצהירה כי אינה יכולה לצפות אילו תגובות (אם בכלל) תתקבלנה בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע המתפרסם, ולכן לא תשא באחריות כלשהי לתגובות הללו לרבות זהות הפונים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידי הגולשים.
  20.    הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירותים באתר ובאתרי הלקוחות לא יופרעו, יינתנו כסדרם יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים אצל הנהלת האתר או המפרסמים האתר.

חסימת גישה

 1.  הנהלת האתר רשאית למנוע מכל משתמש (רשום או לא רשום) את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר.
  22.    הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

שיפוי

 1.  כל גולש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

מחיקת תוכן

 1.  הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר לפרסום באיזה מן הפעילויות באתר, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק מידע מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות. האמור לעיל אינו מחייב את הנהלת האתר לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
  25.    הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  26.    כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.
  27.    הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

דין ומקום שיפוט

28.    על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
29.    מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז השיפוט תל-אביב בישראל.
30.    העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להימחות גם את זכויותיה – כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.